This used to be a forum full of little and stupid girls.
Now it is kinda serious because they have grown up.
You're welcome to join in though. Have fun ^^


[𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

In jos

[𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Mar Feb 27, 2018 1:59 pm


𝐼 𝓈𝓅𝑒𝒶𝓀 𝒾𝓃 𝓋𝒾𝑜𝓁𝑒𝓃𝒸𝑒 .  𝙏𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙨 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧 . sᴏᴍᴇ ʟɪᴋᴇ ɪᴛ ᴠɪᴏʟᴇɴᴛ .
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

                           𝘐’𝘭𝘭 𝘴𝘦𝘦𝘬 𝘺𝘰𝘶 𝘰𝘶𝘵,
                                         𝘍𝘭𝘢𝘺 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘭𝘪𝘷𝘦
                                                   𝘖𝘯𝘦 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘰𝘯’𝘵 𝘴𝘶𝘳𝘷𝘪𝘷𝘦
                                                                   𝘈𝘯𝘥 𝘐’𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘴𝘤𝘢𝘳𝘦𝘥 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘰𝘭𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳
                                                                                        𝘐 𝘴𝘦𝘦 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘯𝘺 𝘩𝘰𝘶𝘳

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝕰𝖛𝖊𝖗𝖞𝖇𝖔𝖉𝖞 𝖂𝖆𝖓𝖙𝖘 𝕿𝖔 𝕽𝖚𝖑𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖔𝖗𝖑𝖉

● 𝓜𝓸𝓼𝓬𝓸𝓿𝓪 , 𝓡𝓾𝓼𝓲𝓪  ●  Headquarters

𝘊𝘦 𝘢𝘪 𝘧𝘢𝘤𝘦 𝘥𝘢𝘤ă 𝘢𝘪 ș𝘵𝘪 𝘤ă 𝘴𝘶𝘯𝘵 𝘰𝘢𝘮𝘦𝘯𝘪 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯ț𝘪 𝘤𝘶 𝘰𝘣𝘪𝘤𝘦𝘪𝘶𝘳𝘪 ș𝘰𝘤𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢̂𝘯𝘨ă 𝘤𝘦𝘪 𝘱𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘪̂𝘪 𝘪𝘶𝘣𝘦ș𝘵𝘪?
𝘜𝘯 𝘤𝘶ț𝘪𝘵, 𝘥𝘰𝘶ă 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘢𝘯𝘦 ș𝘪 𝘰 𝘮𝘢𝘧𝘪𝘦 𝘪̂𝘯𝘵𝘳𝘦𝘢𝘨ă 𝘯𝘶 𝘱𝘰𝘵 𝘢𝘥𝘶𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘤𝘢̂𝘵 𝘮𝘶𝘭𝘵 𝘴𝘢̂𝘯𝘨𝘦. 𝘐𝘢𝘳, 𝘷𝘰𝘳𝘣𝘢 𝘢𝘤𝘦𝘦𝘢, 𝘴𝘢̂𝘯𝘨𝘦𝘭𝘦 𝘢𝘱ă 𝘯𝘶 𝘴𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘦, 𝘭𝘶𝘤𝘳𝘶 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘪𝘯𝘦 𝘪̂𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰𝘷𝘪𝘤𝘩 ș𝘪 𝘈𝘭𝘦𝘬𝘴𝘢𝘯𝘥𝘳.
𝘊𝘦𝘪 𝘥𝘰𝘪 𝘢𝘶 𝘰 𝘭𝘦𝘨ă𝘵𝘶𝘳ă 𝘱𝘶𝘵𝘦𝘳𝘯𝘪𝘤ă 𝘪̂𝘯𝘵𝘳𝘶𝘤𝘢̂𝘵 𝘴𝘶𝘯𝘵 𝘧𝘳𝘢ț𝘪, 𝘢𝘶 𝘤𝘰𝘱𝘪𝘭ă𝘳𝘪𝘵 𝘪̂𝘮𝘱𝘳𝘦𝘶𝘯ă ș𝘪, 𝘤𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘣𝘪𝘭, 𝘪̂ș𝘪 𝘷𝘰𝘳 𝘱𝘦𝘵𝘳𝘦𝘤𝘦 𝘷𝘪𝘢ț𝘢 𝘪̂𝘮𝘱𝘳𝘦𝘶𝘯ă. 𝘋𝘢𝘤ă 𝘢𝘳 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘪 𝘤𝘦𝘷𝘢, 𝘥𝘰𝘢𝘳 𝘢𝘤𝘦𝘭 𝘤𝘦𝘷𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘴ă 𝘪̂𝘪 𝘮𝘢𝘤𝘪𝘯𝘦 𝘱𝘦 𝘤𝘦𝘪 𝘥𝘰𝘪 𝘪̂𝘯 𝘥𝘳𝘶𝘮𝘶𝘭 𝘪𝘯𝘪ț𝘪𝘢𝘵𝘪𝘤 𝘱𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘪̂𝘭 𝘷𝘰𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘤𝘶𝘳𝘨𝘦, 𝘵𝘰𝘵𝘶𝘭 𝘢𝘳 𝘥𝘦𝘷𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘭𝘰𝘤𝘶𝘭 𝘭𝘶𝘪.
𝘉𝘢𝘯𝘶𝘭 𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘦𝘢 𝘮𝘢𝘪 𝘮𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘶𝘵𝘦𝘳𝘦, 𝘥𝘶𝘱ă 𝘤𝘶𝘮 𝘴𝘦 𝘴𝘱𝘶𝘯𝘦, „𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘮𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘸𝘰𝘳𝘬”, 𝘪𝘢𝘳 𝘈𝘭𝘦𝘬 𝘢 𝘮𝘰ș𝘵𝘦𝘯𝘪𝘵 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦𝘢 𝘵𝘢𝘵ă𝘭𝘶𝘪 𝘴ă𝘶. 𝘐̂𝘭 𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘢 𝘢𝘫𝘶𝘵𝘰𝘳 𝘱𝘦 𝘒𝘢𝘪𝘭, 𝘪̂𝘯𝘴ă 𝘱𝘰𝘢𝘳𝘵ă 𝘶𝘯 𝘳ă𝘻𝘣𝘰𝘪 𝘤𝘶 𝘤𝘦𝘪𝘭𝘢𝘭ț𝘪 𝘧𝘳𝘢ț𝘪 𝘢𝘪 𝘭𝘰𝘳. 𝘗𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘤ă 𝘯𝘪𝘮𝘪𝘤 ș𝘪 𝘯𝘪𝘮𝘦𝘯𝘪 𝘯𝘶 𝘱𝘰𝘢𝘵𝘦 𝘪̂𝘮𝘱𝘪𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢 𝘢𝘥𝘦𝘷ă𝘳𝘶𝘭 𝘤𝘳𝘶𝘯𝘵 ș𝘪 𝘮𝘪𝘯𝘤𝘪𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘶𝘭𝘤𝘦 𝘴ă-ș𝘪 𝘶𝘯𝘦𝘢𝘴𝘤ă 𝘧𝘰𝘳ț𝘦𝘭𝘦 𝘪̂𝘮𝘱𝘰𝘵𝘳𝘪𝘷𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰𝘳.
𝘏𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘶𝘱, 𝘨𝘶𝘯𝘴 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘪𝘨𝘩𝘵. 𝘐𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘢𝘯𝘪𝘯𝘨𝘧𝘶𝘭, 𝘺𝘰𝘶 𝘮𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘧𝘰𝘳 𝘪𝘵. 𝘐𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘦𝘢𝘭, 𝘴𝘵𝘰𝘱 𝘸𝘪𝘴𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘥𝘰𝘯’𝘵 𝘩𝘢𝘷𝘦. 𝘉𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦... 𝘛𝘩𝘦𝘺’𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨. 𝘛𝘩𝘦𝘺’𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘬𝘪𝘭𝘭 𝘺𝘰𝘶.

𝕹𝖔 𝖔𝖓𝖊 𝖈𝖆𝖑𝖑𝖘 𝖞𝖔𝖚 𝖍𝖔𝖓𝖊𝖞 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚'𝖗𝖊 𝖘𝖎𝖙𝖙𝖎𝖓𝖌 𝖔𝖓 𝖆 𝖙𝖍𝖗𝖔𝖓𝖊
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
i  put  the   hot   in  psyc hotic
ATENȚIE!
Aceѕт RPG coɴтιɴe ιɴceѕт, lιмвαj lιceɴтιoѕ, αвυz de ѕυвѕтαɴтe, vιoleɴтα ғιzιcα ѕι αlтe ѕυвιecтe ѕeɴѕιвιle.
survival  of  the  richest
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

                                                                                      𝘐 𝘸𝘰𝘯’𝘵 𝘴𝘰𝘰𝘵𝘩𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘱𝘢𝘪𝘯
                                                                       𝘐 𝘸𝘰𝘯’𝘵 𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯
                                                             𝘠𝘰𝘶’𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘸𝘢𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘪𝘯
                                      𝘐 𝘨𝘰𝘵 𝘯𝘰𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘰 𝘨𝘢𝘪𝘯

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

𝑾𝒓𝒂𝒑 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒂𝒏𝒅𝒔 𝒂𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 𝒎𝒚 𝒕𝒉𝒓𝒐𝒂𝒕 . 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖛𝖊𝖎𝖓𝖘 𝖆𝖗𝖊 𝖋𝖚𝖑𝖑 𝖔𝖋 𝖎𝖈𝖊-𝖜𝖆𝖙𝖊𝖗 𝖆𝖓𝖉 𝖒𝖎𝖓𝖊 𝖆𝖗𝖊 𝖇𝖔𝖎𝖑𝖎𝖓𝖌.
♫ ♬♪:


I'ᴠᴇ sᴇᴇɴ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴛʀᴜʟʏ ᴀʀᴇ ᴀɴᴅ I'ᴠᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴛᴜʀɴᴇᴅ ᴀᴡᴀʏ. 𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵, 𝘬𝘯𝘪𝘧𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘤𝘬.

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
           
I ɪʟʟ ɴ ʜ ʏ
ɪʜ ʜ ʀɴss
ʜ ʜɪs ɪʜɪɴ ʏ.
I ɪʟʟ ɴ ʟ ʏ ʜ
ɪʜ ʜ ɴss
ʜ s .
Iғ ʀ ɴs ɴɴ ɴ,
ɴɪʜʀ ɴ .

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

🇻🇮🇴🇱🇪🇳🇹 🇸🇮🇹🇺🇦🇹🇮🇴🇳🇸 𝔗𝔥𝔦𝔰 𝔩𝔬𝔳𝔢 𝔦𝔰 𝔱𝔞𝔦𝔫𝔱𝔢𝔡 𝐌𝐮𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦
Dᴏᴀʀ ᴇᴜ ꜱɪ Iᴍᴀ ᴘᴏꜱᴛᴀᴍ ᴀɪᴄɪ .
𝐵𝒾𝓉𝑒 𝒾𝓃𝓉𝑜 𝓂𝑒 𝒽𝒶𝓇𝒹𝑒𝓇 𝒮𝒾𝓃𝓀 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝓉𝑒𝑒𝓉𝒽 𝒾𝓃𝓉𝑜 𝓂𝓎 𝒻𝓁𝑒𝓈𝒽 ᵀʰᵉʳᵉ ᵂᶦˡˡ ᴮᵉ ᴮˡᵒᵒᵈ

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘢 𝘮𝘰𝘯𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘵 𝘢 𝘮𝘰𝘯𝘴𝘵𝘦𝘳?
𝘖𝘩, 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘺𝘰𝘶 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘪𝘵.
𝘖𝘩, 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘺𝘰𝘶 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘵 𝘵𝘰 𝘴𝘭𝘦𝘦𝘱.
𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘢 𝘮𝘰𝘯𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘵 𝘢 𝘮𝘰𝘯𝘴𝘵𝘦𝘳?
𝘖𝘩, 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘪𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘰 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘭𝘦𝘥.

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒊𝒔  ̶𝒌̶𝒏̶𝒐̶𝒘̶𝒍̶𝒆̶𝒅̶𝒈̶𝒆 𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓  𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘦𝘴𝘵 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨.
Tᴀᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ɢʀᴀᴠᴇ﹐ ᴛʜɪꜱ ɪꜱ ᴏᴜʀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ꜱᴇᴄʀᴇᴛ ● Eᴠᴇʀʏ ᴛɪᴍᴇ ᴡᴇ ᴛᴏᴜᴄʜ I·ᴍ ɢᴏɴɴᴀ ᴛᴇᴀʀ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴘɪᴇᴄᴇꜱ ● Fɪɴɢᴇʀ ɪɴ ᴍʏ ᴍᴏᴜᴛʜ ᴄᴜᴢ I ᴛʜɪɴᴋ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ·ʀᴇ ᴛᴀꜱᴛʏ ● Nᴇᴠᴇʀ ᴛᴇʟʟ ᴀ ꜱᴏᴜʟ ᴄᴜᴢ ᴛʜᴇʏ·ʟʟ ꜱᴀʏ ᴡᴇ·ʀᴇ ᴄʀᴀᴢʏ
𝐌𝐲 𝐭𝐨𝐮𝐜𝐡 𝐢𝐬 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐨𝐢𝐬𝐨𝐧𝐨𝐮𝐬 . 𝖨𝗍'𝗌 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝗋𝖾 𝖺 𝗍𝖺𝗍𝗍𝗈𝗈, 𝖻𝗋𝖾𝖺𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗈𝗉𝖾𝗇 𝗆𝗒 𝗂𝗇𝗌𝗂𝖽𝖾 .

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘽𝙡𝙤𝙤𝙙 𝙧𝙚𝙙 𝙡𝙞𝙥𝙨, 𝙩𝙝𝙚𝙮 𝙨𝙝𝙖𝙠𝙚 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙡𝙚𝙖𝙫𝙚𝙨 ●  𝙔𝙤𝙪'𝙧𝙚 𝙛𝙡𝙚𝙨𝙝 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙡𝙤𝙤𝙙, 𝙗𝙪𝙩 𝙬𝙝𝙖𝙩'𝙨 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙣𝙚𝙖𝙩𝙝?
𝘋𝘰𝘯'𝘵 𝘵𝘶𝘳𝘯 𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴
𝘒𝘪𝘴𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘨𝘰𝘰𝘥𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦'𝘴 𝘢 𝘬𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳
𝘈𝘯𝘥 𝘩𝘦'𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘺𝘰𝘶
I ɢᴏᴛᴛᴀ ᴜꜱᴇ ʏᴏᴜ﹐ᴀɴᴅ ᴀʙᴜꜱᴇ ʏᴏᴜ. I ɢᴏᴛᴛᴀ ᴋɴᴏᴡ ᴡʜᴀᴛ·ꜱ ɪɴꜱɪᴅᴇ .


Ultima editare efectuata de catre Darkling in Sam Mar 17, 2018 12:30 am, editata de 4 ori


Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Mar Feb 27, 2018 8:00 pm

[ᵞᵒᵘ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᶠᶤˣ ᵐᵉ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ]  ●  [ᴮᵒʸ˒ ᵒʰ˒ ᵇᵒʸ˒ ᴵ ᵒᶰˡʸ ᵈᵉˢᵗʳᵒʸ]   ●  [ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ ᵃᶰᵈ˒ ᵉˢᵖᵉᶜᶤᵃˡˡʸ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘˑ]

- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--
ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Aleksandr "Alek" Krasnorada
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Once you'll meet my eyes you will finally see the darkness... The emptiness of my soul and my inexistent heart
- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--


Iată-mă în ipostaza în care doar fumam. Trăgeam cu nesaț din țigara contrafăcută, lăsându-mi imaginația să fie liberă. Nu aveam niciun stres, nu mă incomoda nimeni, doar plozii care-mi erau frați. Mai puțin unul.
Restul erau aproape la fel de maturi ca și noi, numai că mult mai imbecili. De aceea puterea ajunsese la mine iar eu făceam doar ce(-mi) trebuie cu ea. Pe de altă parte, îmi plăcea să o împart dar nu cu oricine. Aveam mofturile și preferințele mele, desigur.
Nu mai aveam niciun gând pentru că realizasem că nu eram singur la țigară. Față în față cu mine era oglinda mea și totuși, o altă persoană. E o diferență între noi și anume că eu m-am născut psihopat, dar el... Nu știu ce e cu el, nu sunt psiholog.
- Aprinde o țigară.
Dacă vrea, dar era subînțeles. Mă cunoștea destul de bine ca să știe că doar îi făceam o ofertă, să spunem așa. Având în vedere că locuiam împreună și că am avut o copilărie similară, pot spune că îl ocroteam pe cât puteam de mult. Până la urmă, era începător pe lângă mine.
- Viața e grea. suspin eu, neavând absolut nicio legătură cu nimic. Era doar un gând spus cu voce tare.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Mar Feb 27, 2018 9:24 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈 𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵 𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴,𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?


Cu totii aveam cate o slabiciune .Ceva la care nu putem renunta si care ne poate aduce sfarsitul . Si cheia spre distrugerea oricarei persoane este sa afli care este acea slabiciune . Tranversez coridorul masiv al vilei si deschis usa camerei .Imi suprim un zambet cand dau ochii cu singura persoana din camera .Toti avem o slabiciune care o sa ne distruga .A mea este Aleksandr Krasnorada.
-Nu am venit aici pentru pauza de tigari ,si ,totusi ,nu ezit sa iau o tigara din pachet si sa mi-o aprind.
Iau un suflu din tigare si imi indrept privirea spre geam pentru cateva secunde.
-Pentru unii e mai grea decat pentru altii .Mai iau un suflu din tigara inainte sa o sting si sa ma intorc spre Alek. Tocmai l-am gasit pe Sergei Vasiliev ,prietenul dragului nostru frate, Roman...Destul de interesant ,Sergei si fratele nostru sunt prieteni din copilarie ,aproape de nedespartit ,similar cu eu si Alek,doar ca exista o diferenta fundamentala ,doarece atunci cand eram mici si Alek incerca sa il inece pe fratele nostru in piscina eu ma rezumam la a privi ,in timp ce Sergei plangea si il implora pe Alek sa se opresca ,dar ,in afara de asta ,nu lua vreo actiune el insusi .Presupun ca  intentia conteaza pana la urma. Nu merita sa mentionez ca motivul pentru acesta ‘disputa’ eram eu.
-In acest moment se alfla intr-un depozit sigur la marginea orasului .Asta insemna fara politie ,fara martori ,fara oameni care sa ii auda tipetele .Ma gandeam sa ii fac o mica vizita si sa ii spun 'Buna' .Desigur ,de obicei ,interogarea prizonierilor nu era treaba mea ,dar ,de data acesta ,este necesar sa fac o exceptie .Nu pot sa spun ca nu mi se pare mult prea suspect ca ne-a fost atat de usor sa il prindem pe Sergei . Dar toti facem greseli. Trebuie sa ma asigur ca nu este vreo capcana aranjata de fratele nostru .Pare destul de improbabil sa renunte atat de repede la prietenul sau din copilarie si unul dintre cei mai apropiati aliati ai sai ,dar nu este imposibil ca acesta sa fie cazul .Cand ma gandesc la asigurarea protectiei lui Alek as renunta la absolut oricine ,nu conteaza cat de loiali imi sunt .
-Ma intrebam daca vrei sa mi te alaturi ?Ar putea fi interesant .Pana la urma ,cine nu adora reuniunile?Ultima editare efectuata de catre Darkling in Joi Mar 08, 2018 2:54 pm, editata de 3 ori


Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Mar Feb 27, 2018 9:46 pm

[ᵞᵒᵘ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᶠᶤˣ ᵐᵉ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ]  ●  [ᴮᵒʸ˒ ᵒʰ˒ ᵇᵒʸ˒ ᴵ ᵒᶰˡʸ ᵈᵉˢᵗʳᵒʸ]   ●  [ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ ᵃᶰᵈ˒ ᵉˢᵖᵉᶜᶤᵃˡˡʸ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘˑ]

- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--
ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Aleksandr "Alek" Krasnorada
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Once you'll meet my eyes you will finally see the darkness... The emptiness of my soul and my inexistent heart
- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--


- Știam că nu ai venit pentru ea.
Ea fiind acel pachet de țigări de Malboro Roșu. Știam că, de obicei, vine la mine cu un scop anume sau poate doar pentru că... Ei bine, și acela e un scop. Și mie îmi plăcea când mă implora să nu mă opresc. În orice caz, de această dată, presimțeam că e diferit, era vorba de un alt subiect.
L-am ascultat tăcut, neschițând vreo sugestie că aș vrea să fac astfel sau nu. Puteam foarte bine să-l las să se descurce singur dar era mult prea riscant pentru amândoi. Până la urmă, era plăcut să îl folosesc și pe el uneori să facă treaba în locul meu, dar numai sub supravegherea mea.
- Mulțumesc că mi-ai aprins țigara numai ca să faci un chiștoc din ea, mult mai greu de aprins.
Cam acela era subiectul care m-ar fi putut măcina pe mine. Desigur, meditam asupra a ceea ce spusese, doar că era mai importantă țigara underground, scoasă ca pâinea caldă de la vânzători ambulanți.
Am presupus doar că ceea ce zicea el era adevărat, deși un gram de neîncredere stăruia în privirea mea. Totuși, îmi trecu repede și acest semn, știind că el depindea de mine. Eram unul aproape de celălalt, presupun.
Am pufăit țigara, privindu-l în ochi de parcă urma să îl devorez instant. Numai că nu era cazul iar faptul că mai aveam din țigară nu ajuta deloc.
- În regulă, vin. Și cred că mai lăsăm acasă câțiva bodyguarzi, dacă tot plecăm noi.
Desigur, luam câțiva "la plimbare". Eu nu riscam nimic și totul era planificat. Nu știam dacă ar fi trebuit să mă mai ocup cu ceva dar, în orice caz, mi-ar fi spus asta.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Mar Feb 27, 2018 10:23 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

-Esti un bilionar ,chiar ai de gand sa te plangi ca ti-am irosit una dintre tigarile tale atat de pretioase?
Dau din cap aprobator murmurand un 'in regula' si imi scot telefonul din buzunarul tastand un mesaj adresat Sefului Securitatii .Desigur ,vorbisem deja cu Bogdan pentru a pregati echipa de plecarea mea si ii mentionase ca Alek s-ar putea sa ni se alature ,in acest moment doar ii confirmasem spusele anterioare .
Imi bag telefonul inapoi in buzunar si pornesc spre iesire .
-Opt bodyguarzi ,nici mai mult si -cu siguranta- nici mai putini . Mi se parea un chin sa caram atatia oameni dupa noi oriunde mergeam dar era necesar . Eu aveam trei bodyguarzi permanenti care ma insoteau absolut oriunde ,iar Alek avea patru.
Cand ajung in curte observasem ca se facusera toate pregatirile necesare ,desigur nici nu ma asteptam la mai putin de atat .
-Eu conduc, spun scotand o pereche de chei din buzunar . Nu era niciun motiv de bucurie cum aveam de gand sa conduc un SUV si nu una dintre masinile noastre de lux ,dar acelea era rezervate pentru ocazii mai speciale ,adica atunci cand nu urma sa faceam ceva ilegal .Este mai putin probabil sa fim prinsi de politie in felul asta . Observ cum bodybuarzi nostri urca in celalalt SUV ,care urmeaza sa ne insoteasca ,ramanand ca doi sa se afle in masina cu noi . Era numarul necesar de bodyguarzi pe care il puteam avea, ,cu sigurata ,mai multi ar atrage prea multa atentie si nu ne doream asta .
Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Mier Feb 28, 2018 2:00 pm

[ᵞᵒᵘ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᶠᶤˣ ᵐᵉ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ]  ●  [ᴮᵒʸ˒ ᵒʰ˒ ᵇᵒʸ˒ ᴵ ᵒᶰˡʸ ᵈᵉˢᵗʳᵒʸ]   ●  [ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ ᵃᶰᵈ˒ ᵉˢᵖᵉᶜᶤᵃˡˡʸ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘˑ]

- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--
ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Aleksandr "Alek" Krasnorada
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Once you'll meet my eyes you will finally see the darkness... The emptiness of my soul and my inexistent heart
- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--


- Țigările sunt importante. Și țin la banii mei.
Eu aș fi făcut orice pentru bani. Bilionar și tot nu îmi era de ajuns niciodată. Aveam nevoie de bani ca de oxigenul din aer, ca de apa de izvor. Eram ca un alcoolic care avea nevoie de alcool.
Mă ridic de pe scaun, stingându-mi acel chiștoc în scrumieră. Aveam de gând să îl urmez și să mă distrez, pentru că eu găsesc distracție în orice. Pe lângă asta, sexualizam durerea și o transformam în ceva divin, desprins din Rai. Dar era și eram Iadul alb.
Îi urmăresc cu privirea pe cei care se ocupau de pregătirile necesare. Era frumos să îi privești distrugând, sfâșiind bucăți de oameni, dar era frumos și să o faci tu, câteodată. În schimb, eu puteam lăsa asta pe mâna lor, așa făceam de obicei.
Mi-am dat ochii peste cap, știind că nu aveam de ales. Preferam să conduc eu dar asta când făceam drumuri lungi și cu mașinile noastre de lux. În plus, acel SUV mă călca pe nervi, schimba mai greu vitezele iar de accelerat într-un interval scurt de timp era mai greu.
- Băieți, o vom lua noi înainte și ne prindeți din urmă. Decalajul să nu fie mai mare de 5 minute. Dacă stăm aproape, o să ridicăm multe semne de întrebare. Și luați mașina 4x4.
Ceilalți bodyguarzi au dat din cap, urcându-se în mașină. Eu știam perfect ce s-ar fi putut petrece iar dacă acolo ne aștepta o surpriză și alți musafiri... Păi, ar face bine să nu se pună cu mine.
M-am așezat pe scaunul din dreapta, așteptând să pornească mașina. Mă așteptam la o întrebare de genul "de ce atâtea măsuri de siguranță?". Răspunsul era acolo.
În cazul în care mă trezeam că poliția îmi bate la geam, ceea ce era foarte puțin probabil, aveam destule scuze. Totuși, eu spun mai multe adevăruri decât spun ziarele, așa că sunt o persoană credibilă.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Mier Feb 28, 2018 6:10 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

Voiam sa ii spun lui Alek ca este o idee proasta ,dar mi-am muscat limba si am tacut . Cealalta masina trebuia sa fie in fata noastra ,la cateva secunde departare pentru ca, in cazul unui atac, ei sa fie in cel mai mare pericol ,dar mi-am amintit ca lui Alek nu ii placa sa fie contrariat in fata sclavilor sai-adica angajati,voiam sa spun angajati .Oricum ,aveam de gand sa iau cea mai sigura ruta si la ora asta este putin probabil sa fim atacati .Dar in cazul in care se va intampla...ei bine,am incerdere in abilitatile mele de sofer .
Imediat urc in masina si pornesc .Calatoria de la vila pana la depozit fusese una relativ plictisitoare si lipsita de nimic neprevazut . Exact cum trebuia sa si fie .
Cand am ajuns la depozit totul era deja pregatit .Ii pusesem pe oamenii mei cei mai de incredere sa se ocupe de asta .Am fost intampinati de persoana pe care am pusa in comanda de situatia asta ,acesta fiind Dominika ,cum ea era competenta si foarte loiala noua.
Aceasta ne conduce in locul in care este tinut Sergei ,bodyguarzii nostri urmarindu-ne .
Intru in camera si il vad pe Sergei legat de un scaun ,inconjurat de mai multi oameni acoperit de sange .Probabil avea cateva rani care inca mai sangerau ,dar puteam sa imi dau seamna ca nu era nimic grav, nu inca oricum .
Imediat ce mi se observa prezenta oamenii se imprastie prin camera ,astfel eliberand calea catre Sergei .
- Oh,mai ,mai ,pe cine avem noi aici .Daca nu este chiar Aleksandr Krasnorada si tarfa de frate-su ,pronunta acesta .
Nu trecusera mai mult decat cateva secunde de cand intrasem in camera dar realizasem ca am calculat gresit .Nu trebuia ca il aduc pe Alek aici . A fost o greseala din partea mea .Dar ajunsesem deja intr-un punct in care nu ma mai puteam intoarce .Asadar ,un mic zambet mi-a aparut de fata si am facut cativa pasi in fata .
-Asta a fost mai degraba curajos .Cuvantul pe care voiam sa il folosesc ,de fapt ,fusese 'idiotic ' .Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Mier Feb 28, 2018 9:00 pm

[ᵞᵒᵘ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᶠᶤˣ ᵐᵉ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ]  ●  [ᴮᵒʸ˒ ᵒʰ˒ ᵇᵒʸ˒ ᴵ ᵒᶰˡʸ ᵈᵉˢᵗʳᵒʸ]   ●  [ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ ᵃᶰᵈ˒ ᵉˢᵖᵉᶜᶤᵃˡˡʸ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘˑ]

- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--
ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Aleksandr "Alek" Krasnorada
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Once you'll meet my eyes you will finally see the darkness... The emptiness of my soul and my inexistent heart
- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--


Odată ce ajung acolo, mă uit de jur-împrejur fără să fac ceva. Uneori, preferam să tac și să mă prefac că nu-mi pasă de nimic. Adevărul e că nu-mi pasă decât de bani. Pe deasupra, îmi mai pasă de "binele" lumii și de-- Pe cine păcălesc? Îmi pasă doar de mine.
Am zâmbit. Aveam atâtea lucruri în minte pe care să i le fac, atâtea scârboșenii care l-ar termina... De tot. Dar eu doar așteptam, pentru moment. Mă gândeam la niște lucruri sadice, întrucât puteam improviza atunci. Însă...
Făcusem câțiva pași în față, auzindu-se doar tocul pantofilor lovindu-se de pământul rece. Acest loc putea fi cel mai frumos mormânt, cu funerarii ridicându-se în slăvi, în fața mea. Putea fi cel mai sublim loc, cel mai potrivit pentru mine. Aici îmi voi aduce frații.
Mi-am înfipt numaidecât mâna în maxilarul lui, așezându-mă pe vine ca să-l pot verifica mai bine. Părea că i-aș inspecta fața dar nu îmi plăcea deloc expresia lui, așa că doar mă rezumam la a-i străpunge privirea.
- Ai face bine să-ți muști limba până nu ți-o tai eu. Strângeam mai tare, fiind aproape de a strivi tot rahatul pe care îl putea scoate pe gură. Curajos pe dracu.
I-am dat o palmă peste ceafă, îndepărtându-mă de el. Am mai aruncat o privire locului, ca mai apoi să stau lângă Kail. Îl întrebam din priviri de ce m-a chemat acolo, știa că mă abțin cu greu să nu dau naibii totul.
- Ne mânjim și noi de sânge? șoptesc eu, ca mai apoi să îl aud pe prizonier zicând ceva. Nici nu am înțeles și nici nu voiam asta, dar m-am dus numaidecât la el și i-am dat un pumn în față. Dacă i-am spart nasul, o merita.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Mier Feb 28, 2018 10:06 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

Pentru cateva minute doar am stat acolo ,nemiscat ,considerand .Vizualizam zeci de cai prin care asta ar putea sa se termine gresit ,zeci prin care s-ar putea termina favorabil .Asa mergea mintea mea ,intotdeauna vazand toate alternativele si alegand doar ce consider ca este cea mai buna varianta .
Sergei stia ceva ce nu ar trebui sa stie ,de atat lucru sunt sigur .Trebuie sa aflu de unde are acele ...inforematii . Iau o decizie asupra a cum am de gand sa joc situatia de fata chiar la timp pentru ii simti respiratia calda a lui Alek lovindu-mi pielea . As fi mintit daca as fi spus ca prezenta sa nu ma excitase ,nu eram asa de obicei in public ,dar era vina privirii sale care promitea violenta .
-Plecati, acum, am pronuntat si in curand camera se goleste, ramanan doar eu ,Alek si Sergei .
Alek stie sa tortureze oamenii .Presupun ca este printre primele lucruri pe care le inveti cand faci parte din mafia ruseasca .Eu ,pe de alta parte ,nu avusesem niciodata talentul natural al sau in acest domeniu . Dar pot sa o fac .Oh,da,pot sa torturez destul de bine .
Ii arunc o privire lui Sergei care in acest timp scuipa niste sange pe podea si ma priveste sfidator .
- Spune-mi, Kail, cine are pula mai mare dintre el si taica-su ?Tu ar trebui sa stii cel mai bine.
Ma intorc spre Alek si il cuprind de inceietura ,era o atingere usoara ,in niciun caz destul de puternica pentru a il tine pe loc ,dar nu asta era ideea .
-El doar incearca sa te infurie pentru a il omori mai repede. Nu il lasa sa faca asta. Isi pune o mana pe piepul lui Alek ,un gest prea intim ca sa para fratesc ,dar nu conta in momentul de fata .Eventual ,Sergei o sa moara si nu o sa poata sa ii spuna nimanui despre ei ,dar acum aveau nevoie ca el sa fie in viata .Tu esti cel care este in control. Cu siguranta ,nu o sa il lase pe Sergei sa il manipuleze .Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Mier Feb 28, 2018 10:44 pm

[ᵞᵒᵘ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᶠᶤˣ ᵐᵉ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ]  ●  [ᴮᵒʸ˒ ᵒʰ˒ ᵇᵒʸ˒ ᴵ ᵒᶰˡʸ ᵈᵉˢᵗʳᵒʸ]   ●  [ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ ᵃᶰᵈ˒ ᵉˢᵖᵉᶜᶤᵃˡˡʸ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘˑ]

- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--
ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Aleksandr "Alek" Krasnorada
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Once you'll meet my eyes you will finally see the darkness... The emptiness of my soul and my inexistent heart
- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--


Avea dreptate. Voia să mă întărâte ca să pot să mă descotorosesc mai repede de el. Dar trebuia să fie sigur că eu nu-i dădeam libertate și că nu scăpa atât de ușor. Mă gândeam să îl țin prizonier o bună bucată de vreme, întrucât puteam obține mai multe de la el.
Am pufnit la întrebarea acestuia, încercând pe cât posibil să ignor informațiile din aceasta. Nu mă puteau afecta pentru că eu nu voiam să fiu afectat. Țineam la Kail dar asta nu însemna că puteam fi gelos.
Pe de altă parte, suna destul de bine un threesome. Doar că acum nu aveam chef decât să îl torturez pe Sergei. Am scos un fel de râs forțat printre buze, apropiindu-mă mai mult de buzele lui Kailovich. Îl priveam prin colțul ochiului pe cel imobilizat. Într-un final, m-am decis să vorbesc.
- N-ai idee cât de mult și cât de adânc pot să îmi bag pula... I-am mușcat buza de jos, uitându-mă batjocoritor la Sergei. Kail, cred că e timpul să aduci colierul cu țepi. Să-și mai miște el gâtul dacă vrea. Iar apoi vedem noi ce facem.
Probabil urma să îl înlocuiesc cu furculița ereticului. Cine știe, poate își scotea singur bărbia, să nu mă mai chinui eu. Aveam de gând să aduc și biciul, dar am zis să aștept. Aveam destul timp la dispoziție dar și acela destul de bine calculat.
Între timp, i-am luat părul în mâini și l-am tras în sus, jumulind o bună parte din podoaba capilară. Nici nu se pune problema că nu l-aș urî. Eu îi uram pe toți, dar aveam preferințele mele. Acesta își suprimă un suspin, încercând să pară tare. Mai tare era pula mea și, vedeți voi, încă nu eram chiar atât de excitat.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Mier Feb 28, 2018 11:55 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

In acel moment imi doream ca Alek sa ma lipeasca de un perete si sa avem sex chiar acolo, dar nu era nici locul si nici timpul pentru asa ceva. Poate mai tarziu.
Ce spusese sunase incredibil de medieval dar chiar si asa, am dat din cap aprobator si m-am indreptat spre rafturile in care se afla instrumentele de tortura. Multe dintre acestea erau agatate pe perete pentru a oferi o placuta imaginea a ceea ce urmeaza se se intample prizonierilor. Imi trec privirea peste intrumentele de tortura incercand sa gasesc ce imi ceruse Alek. Le cunosteam pe majoritatea ,aratau destul de familiar.
Imi amintesc cad am fost intr-o camera de tortura in copilarie .Nu puteam sa am mai mult de sapte ani si, desigur, Alek era mai mare decat mine, nu cu foarte mult, dar era o diferenta intre noi. De asemenea, imi amintesc ca mi se ordonase sa torturez pe cineva - un mic tradator, nimeni important -si, inevitabil, nu puteam sa o fac. Stiam ca urma sa fiu pedepsit daca nu o faceam, dar imi era imposibil, eram prea speriat. Alek a fost acolo cu mine. El mi-a aratat ce locuri sa tai, cata presiune sa aplic ca sa nu tai arterele mai importante si cum sa folosesc unele chestii. In mijlocul acelei nopti m-am dus in camera lui Alek si am adormit acolo cu el. Eram terifiat atunci. Acum nu mai sunt.
-Dumnezeule, deja te are la degetul mic... vocea lui suna ca si zgomot de fundal din locul unde ma aflam, cum eram cu spatele la ei. Dupa vocea sa puteam spune ca Sergei simtea o durere imensa, dar inca mai vorbea. Nu poti sa vezi ca te controleaza exact asa cum face cu absolut toata lumea? Exact cum a facut cu tatal tau. O sa te foloseasca si dupa o sa scape de tine cand nu ii mai esti necesar--orice urma sa spuna in continuare fu inabusit de tipetele sale de durere.
In sfarsit, gasesc dracia aia si i-o dau lui Alek. Era evident ca Sergei incerca doar sa ne dezbine. In orice alt context as fi spus ca este o tactica buna, dar asta nu era nici pe departea atat de usor de implinit. Nu, era cu mult mai greu decat cateva cuvinte pentru cineva sa ne desparta. Si, practic, suntem de neoprit impreuna.  Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Vin Mar 02, 2018 9:42 pm

[ᵞᵒᵘ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᶠᶤˣ ᵐᵉ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ]  ●  [ᴮᵒʸ˒ ᵒʰ˒ ᵇᵒʸ˒ ᴵ ᵒᶰˡʸ ᵈᵉˢᵗʳᵒʸ]   ●  [ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ ᵃᶰᵈ˒ ᵉˢᵖᵉᶜᶤᵃˡˡʸ˒ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘˑ]

- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--
ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Aleksandr "Alek" Krasnorada
🞭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🞭
Once you'll meet my eyes you will finally see the darkness... The emptiness of my soul and my inexistent heart
- --- - --  -- -━━--- ━-- - - -━ - - - --━━━-- - ━ -━--- - - ---- - -━ --- -━━-━ - - -━-- - -━--


Aleksandr, trebuie doar să gândești pentru că tu ești mai puternic decât el. Asta era tot ce îmi repetam în acel moment în care doar îl trăgeam de păr. Arăta de parcă aș fi jumulit iarbă verde și buruieni, însă el nici cu iarba nu putea fi comparat. Îl uram de parcă el mi-ar fi făcut un rău, dar simpla sa existență mă înnebunea.
Mi-am păstrat intactă expresia complet neutră, având în continuare acea privire diabolică. Din naștere, avusesem ochiul drept cu o pată roșie pe partea albă, aveam un vas de sânge mai proeminent. Oare asta îmi sporea credibilitatea că aș fi un demon?
Mă lăsasem pe vine, dându-i drumul la păr și stând la o distanță mică de el. Era îndeajuns încât să nu încerce să-mi dea un cap în gură pentru că m-aș fi enervat eu mai tare și asta nu era ideal. Ceva era în neregulă cu el dar, mai presus de atât, cu mine. Numai eu știam ce e în mintea mea în acel moment.
- Cogito ergo sum, așa-i? Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum. Nu merge pe varianta asta. Dacă e să fie vreunul dintre noi folosit acela ești tu. Doar uită-te cum te aruncă în gura lupului...
Era mult mai greu de atât să ne dezbine pe noi. Cu cât aș fi urcat mai sus, cu atât l-aș fi tras pe Kail după mine. Și chestia nu era bazată pe faptul că eram frați, având în vedere că purtam un fel de război cu ceilalți. Era vorba de faptul că amândoi eram mai puternici, aveam aceleași scopuri, același punct de plecare și, cel mai probabil, aceeași destinație.
- Stai liniștit, o să te țin mai mult timp aici. Mult mai mult. Până te-o găsi curva aia cumva n-o să mai dormi. I-am pus nenorocirea aia de zgardă, ridicându-mă apoi în picioare.
Aveam idei creative de a omorî dar acum îl voiam în viață. Eram extraordinar de stresat în acel moment dar știam că Kail nu ar cădea în capcana ăstuia. Poate și din acest motiv îl plăceam și anume că nu era ușor de manipulat. Era cu mult mai inteligent decât restul.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Vin Mar 02, 2018 11:36 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

Nici macar nu sunt sigur cum ii erau adresate acele cuvinte. Da, eram manipulator si ma jucam cu oamenii pentru a obtine ceea ce imi doream dar, din pozitia in care ma aflam, nu puteam sa il manipulez pe Alek oricat de mult as fi incercat. Sunt constient de faptul ca pentru psihopati nu exista persoane, numai lucruri. El poate alege persoanele care conteaza pentru el ca si cum si-ar alege hainele. Nu sunt deluzional sa cred ca imediat ce devin inutil scopurilor sale sau fac vreo greseala acesta nu o sa ezite sa scape de mine. Si, sincer, este foarte periculos sa joci jocuri mentale cu o persoana peste care nu ai putea sa ai vreun avantaj, dar esti din start dezavantajat. Ii arunc o privire bietei creaturi de pe podea. Nu planuiesc sa ajung vreodata in locul sau.
Fac un pas mai aproape si imi asez o mana pe umarul lui Alek.
-Cred ca este indeajuns pentru ziua de astazi. O sa iti pregatesc un schimb de haine si dupa ne puteam inoarce. Chiar daca hainele lui Alek nu erau atat de patate de sange ca in alte dati era destul de rau ca in cazul -putin probabil, serios, dar eu traieste sa prevad imposibilul, si sa il combat- in care politia ne-ar fi oprit in drumul spre vila nu ar da bine ca Alek sa aiba sange pe haine, s-ar putea sa fie puse intrebari, intrebari care nu trebuie vreodata puse.
-Si tu, spun aruncand o privire mizeriei de om de pe podea, daca o sa ai norocul de a ma mai intalnii vreodata in viata asta, o sa ma implori sa te omor. Un zambet imi apare pe fata.


▲▽  ▲▽  ▲▽  ▲▽  ▲▽  ▲▽  ▲▽  ▲▽  ▲▽  ▲▽

Inchid usa in spatele meu si aproape ca sar pe Alek. Imi infasor mainile in jurul gatului sau si imi lipesc buzele de ale sale. Bodyguarzii nostrii inca erau prin jur, intorcandu-se fiecare la posturile lor, dar nu putea sa imi pese mai putin de prezenta lor. Nu e ca si cum nu ar stii despre noi cum este destul de ciudat sa explic zgomotele pe care le facem eu si Alek cand suntem singuri, dar sunt platiti destul de bine, de asemena, sunt constienti de ce s-ar intampla daca sufla ceva.
Pana la urma sunt nevoit sa ma despart imi departez buzele de ale sale pentru a lua o gura de aer, dar nu ma indepartez de el.
-Hmm, sex sau dus? Sau sex in dus, nu as avea nicio problema cu asta. Probabil Alek se murdarise, dar nu era ca si cum sangele ne-a fi oprit vreodata inainte.Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Sam Mar 03, 2018 11:30 am

𝖄𝖔𝖚 𝖈𝖆𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖝 𝖒𝖊 '𝖈𝖆𝖚𝖘𝖊 𝕴'𝖒 𝖓𝖔𝖙 𝖇𝖗𝖔𝖐𝖊𝖓 ●  𝕭𝖔𝖞, 𝖔𝖍, 𝖇𝖔𝖞, 𝕴 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖉𝖊𝖘𝖙𝖗𝖔𝖞  ●  𝕱𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖓𝖉, 𝖊𝖘𝖕𝖊𝖈𝖎𝖆𝖑𝖑𝖞, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Serial charmer. Cunning manipulator. Pathological liar.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      He's in my veins again
      But he knows that I'll bleed him out before I wake
      Exhale his oxygen
      He burns like heroinOdată ce am intrat în casă am simțit cum Kail se apropie de mine. L-am tras brusc mai aproape, adâncind sărutul inițiat de acesta. Îmi plăcea să-i mușc buza, să îi las semne, să arăt faptul că era doar al meu.
Îi cunoșteam fiecare părticică de piele, fiecare loc ascuns pe care îl descopeream ca pe o comoară. Niciodată nu mă plictiseam îndeajuns, întotdeauna mai era ceva de găsit. Îl resimțeam ca pe un fior, ceea ce eu rareori experimentam. Eram violent cu el și îmi plăcea asta. Adevărul era că probabil l-aș fi adorat și cu mâinile în jurul gâtului meu.
I-am tras o palmă peste fund, strângând apoi în ambele mâini fesele rotunde. Sex sau duș? Probabil ambele, și apoi încă o partidă de sex când eram uscați dar totuși uzi. Sau probabil invers suna mai bine. Știa doar cât de pervers eram și probabil că răspunsul la întrebare era evident, doar că nu aveam chef de un duș în acel moment. Consideram că dușul mergea mai bine după aceea.
- Sex apoi sex în duș. Asta dacă ești în stare măcar de atât. Mi-am trecut degetul mare peste buzele lui, simțind textura fină a pielii acestuia.
M-am apropiat de urechea lui, mușcând-o destul de tare inițial. Mi-am trecut apoi limba peste mica rană, astfel alinându-i durerea provocată. Îl știam destul de bine și era rezistent la durere, iar dacă îmi zicea să mă opresc, probabil o făceam. Însă depindea de situație.
- Vino! îi șoptesc în ureche, luând-o apoi înainte.
Aveam mai multe dormitoare în casă dar al meu, mai precis, al nostru, era unul desprins din Iad. Aveam bice, palete, sfori, mai ales sfori, accesorii din piele, costume simple, costume complexe... Numai ceea ce ne plăcea nouă.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Sam Mar 03, 2018 1:45 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

L-am lasat pe Alek sa preia conducerea asa cum face de obicei si cum ne placea amandurora. Eram destul de subnmisiv, dar asta se intampla doar cand aveam sex. In celelalte dati puteam fi la fel de incapatanat si dominant ca si el. Este perfect totusi ca gusturile noastre im materie de sex se potrivesc atat de bine.
Ma simteam mai rau decat un adolescent virgin cum eram incredibil de tare doar dupa un sarut si o palma peste fund. Aveam de gand sa propun sa dam dracului dusul ala. Voiam sex exact in acest moment.
Afisez o expresie ranita.
-Ma jignesti. Stii ca sunt in stare de atat si de mult mai mult.
Las un murmur sa imi scape cand Alek imi musca urechea. Ma cunostea mult prea bine cand era vorba de sex. Iubeam cand ma aflam intr-un loc unde durerea se imbina cu placerea.
-Ai de gand sa imi arati 'cat de mult și cat de adanc' poti sa ti-o bagi? Nu ca nu as sti deja. Sau esti bun la doar a te lauda?
Il urmaresc in camera noastra fiind deja destul de excitat incat incepea sa fie dureros mai mult doar gandindu-ma la ce urma sa facem. Adevarul era ca iubeam durerea si nu putea sa nu imi placa cand Alek prelua controlul si facea ce isi dorea cu mine.Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Sam Mar 03, 2018 10:23 pm

𝖄𝖔𝖚 𝖈𝖆𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖝 𝖒𝖊 '𝖈𝖆𝖚𝖘𝖊 𝕴'𝖒 𝖓𝖔𝖙 𝖇𝖗𝖔𝖐𝖊𝖓 ●  𝕭𝖔𝖞, 𝖔𝖍, 𝖇𝖔𝖞, 𝕴 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖉𝖊𝖘𝖙𝖗𝖔𝖞  ●  𝕱𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖓𝖉, 𝖊𝖘𝖕𝖊𝖈𝖎𝖆𝖑𝖑𝖞, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Serial charmer. Cunning manipulator. Pathological liar.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      He's in my veins again
      But he knows that I'll bleed him out before I wake
      Exhale his oxygen
      He burns like heroinAm zâmbit larg, știind că l-aș fi subestimat dacă eu chiar credeam că nu e în stare de mai mult. Din fericire, timpul meu nu era niciodată limitat, așa că puteam trage de el cât doream. Dacă doream sex la o anumită oră, atunci primeam sex.
- Treci pe pat! Îmi plăcea să îi ordon lucruri, să fiu sincer. Chiar am de gând să îți arăt asta.
Luasem sforile dintr-un dulap, cu care aveam de gând să-l leg de mâini. Nu eram Christian Gray, eram ceva mai grav de atât. Din câte înțelesesem, Christian era mult mai puțin crud decât mine. L-am împins pe Kail pe suprafața patului, dezbrăcându-i hainele și înfășurând sforile în jurul mâinilor.
Am început să îl sărut apăsat, zgâriindu-i pe alocuri pielea. Făceam în așa fel încât să nu fie la vedere, până la urmă, trebuia să arătăm doar seriozitate. Eram deja foarte excitat așa că mi-am dat pantalonii jos, luând cureaua de la aceștia. Era mai intens așa.
- Ești pregătit? Sau ești mult prea slab? spun sărutându-i pielea încinsă, mușcând coapsa cu putere. Îmi plăcea să las vânătăi mari, cu adevărat intense.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Sam Mar 03, 2018 11:27 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

M-am indreptat de pat numaidecat si nu m-am opus cand acesta imi leaga mainile. Ii raspund la saruturi si las gemete de placere sa imi scape cand acesta ma zgarie. Imi ridic mainile deasupra capului si mi le infasor in cearceaf pentru a mi le putea infige in ceva si a ma asigura ca nu ne incurca.
Privirea imi cade pe cureaua din mana sa si imi musc buza de jos. Asta avea sa doara si sa lase vanatai mari pe care s-ar putea sa le am o saptamana intreaga. Perfect.
Oh, my, my, tocmai acum se decisese se sa fie politicos si sa ma intrebe daca sunt pregatit. Eram cu mult mai mult decat pregatit.
-Asta trebuia sa fie o insulta? Imi tridic piciorul ranversand cu buricele degetelor suprafata pielii sale pana cand ajung in dreptul membrului sau pe care il masez usor. As fi spus ca era pacat ca aveam mainile legate daca nu imi placea sentimentul atat de mult. Chiar ai de gand sa o faci sau doar o sa vorbesti despre asta? Mi-am ridicat ochii pentru ai ii intalni privirea. Pentru ca, daca nu esti in stare sa o faci, pot sa ma ma duc sa gasesc pe cineva care imi poate satisface nevoile. Amandoi stiam ca nu aveam de gand sa fac asta, dar asta ar trebui sa il convinga.Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Lun Mar 05, 2018 2:50 pm

𝖄𝖔𝖚 𝖈𝖆𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖝 𝖒𝖊 '𝖈𝖆𝖚𝖘𝖊 𝕴'𝖒 𝖓𝖔𝖙 𝖇𝖗𝖔𝖐𝖊𝖓 ●  𝕭𝖔𝖞, 𝖔𝖍, 𝖇𝖔𝖞, 𝕴 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖉𝖊𝖘𝖙𝖗𝖔𝖞  ●  𝕱𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖓𝖉, 𝖊𝖘𝖕𝖊𝖈𝖎𝖆𝖑𝖑𝖞, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Serial charmer. Cunning manipulator. Pathological liar.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      He's in my veins again
      But he knows that I'll bleed him out before I wake
      Exhale his oxygen
      He burns like heroinM-am încruntat atunci când am sesizat nerăbdarea lui, afișând apoi o expresie vicleană. Dacă tot voia atât de mult, asta aveam de gând să-i dau.
- Ești băiat rău azi. O să te pedepsesc.
Mă ridicasem de pe suprafața patului cu o cruzime în ochi aproape nemaiîntâlnită până în acel moment. Îmi trezise fiara din mine, voia să fiu animal, animal urma să fiu. Doar că nu eram orice fel de animal, ci unul lipsit de pudoare și de moralitate. Mă știa doar.
Am plesnit cureaua pe una din coapsele lui, destul de tare inițial. După aceea, am plimbat cureaua pe suprafața pielii, gândindu-mă ce parte ar fi trebuit să ating de această dată. Mai dădusem odată într-o zonă pe picior care nu ar fi riscat prea mult. Rănile abia începeau, dar nu erau într-atât de grave.
- Ai fost prea rău...
Mă așez din nou pe pat și îi sărut gâtul, ca mai apoi să cobor până pe piept. I-am făcut niște semne vineții, îndeajuns de mari dar nu întrucât să fie la vedere, iar apoi am revenit la treaba mea. Am mai plesnit biciul improvizat încă odată, luând apoi o paletă de cauciuc pe care i-am plimbat-o pe mâini.
- Deschide palma!


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Joi Mar 08, 2018 2:53 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

Mi-am muscat buza de jos pentru a nu lasa niciun sunet sa imi iasa involuntar si mi-am dat capul intr-o parte, astfel o buna parte din par imi cade pe fata si imi acopera expresia. Sa ma ia dracu daca am de gand sa ii dau satisfactia de a ma vedea suferind.
Loviturile nu erau atat de nemiloase considerand ca am primit mult mai rau pentru cu mult mai putin, dar era mai mult un lucru de principiu. Singurul motiv pentru care Alek are dreptul sa ma atinga este pentru ca eu il las sa faca asta. Dar de data asta a intrecut masura si nu sunt nici jucaria si nici curva lui sa poate face ce vrea cu mine.
-La dracu, suier printre dinti dupa ce las un murmur de durere sa imi scape. Alek... Futu-ti mortii ma-tii de cretinul dracului-- O sa platesti pentru asta.
Simt locurile care au fost atinse de curea pulsand de durere. Dar nu pot cu adevarat sa ma plang, am primit cu mult mai multa bataie la viata mea si situatia de fata nu e atat de grava comparativ.
Ii arunc o privire cand acesta imi ordona sa imi deschis palma si incerc sa calculez cati ani de inchisoare as primi daca l-as strange de gat cu cureaua aia. Nu ar fi o moarte chiar atat de cruda si nu e ca si cum nu as putea sa o fac. Nu am facut muschii astia stand pe canapea si uitandu-ma la televizor. Dupa ce decid ca fata mea este cu mult prea draguta pentru inchisoare, mai ezit cateva secunde inainte de face ce mi s-a cerut, pentru a nu trezi nicio suspiciune, pana la urma, obedienta nu e ceva ce imi vine natural si nu e nicio distractie in a fi cu totul supus.


Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Sam Mar 24, 2018 12:03 pm

𝖄𝖔𝖚 𝖈𝖆𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖝 𝖒𝖊 '𝖈𝖆𝖚𝖘𝖊 𝕴'𝖒 𝖓𝖔𝖙 𝖇𝖗𝖔𝖐𝖊𝖓 ●  𝕭𝖔𝖞, 𝖔𝖍, 𝖇𝖔𝖞, 𝕴 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖉𝖊𝖘𝖙𝖗𝖔𝖞  ●  𝕱𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖓𝖉, 𝖊𝖘𝖕𝖊𝖈𝖎𝖆𝖑𝖑𝖞, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Serial charmer. Cunning manipulator. Pathological liar.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      He's in my veins again
      But he knows that I'll bleed him out before I wake
      Exhale his oxygen
      He burns like heroinÎn mintea mea nu se petreceau prea multe. Deși voiam să îl pedepsesc, o parte din mine spunea că el nu-mi era dușman, ci îmi era mâna dreaptă. Și nu voiam să-l transform într-un monstru, așa cum eram eu. Voiam să rămână același. Am aruncat paleta pe podea, zâmbindu-i cald.
- Nu o să fac asta.
M-am năpustit asupra buzelor lui, îndepărtându-i părul mătăsos de pe față. Era ciudat dacă spuneam că nu vreau să-l pierd? Probabil, iar de el chiar aveam nevoie. Îmi era util și îmi era dat în grijă. Dacă nu îl ocroteam eu, cine?
Simțeam că trebuie să trec la faptul în sine, nu să o mai lungesc de această dată. I-am așezat picioarele pe umerii mei, pătrunzându-l adânc încă de la început. Am început să-i masez membrul în același timp cu mișcările pe care le făceam, astfel că îl priveam cu intensitate în ochi.
Probabil că dacă nu ar fi fost de la început alături de mine, situația ar fi fost aceeași, m-aș fi descurcat să îmi distrug frații. Dar nu pot spune nici că era în plus, mă ajuta în acest caz și, cu atât mai mult, își făcea treaba destul de bine. Pe lângă acest lucru, era destul de bun în pat...


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Mier Mar 28, 2018 9:19 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

Imi ridic capul si il privesc suspicios. Ma asteptam sa urmeze ceva cu mult mai rau, chiar daca paleta statea abandonata pe podea, stiam ca exista intotdeauna posibilitatea unei pedepse mai dure. De aceea fusesem surprins cand se napusti asupra buzelor mele, ezitant pentru cateva clipe dar, in final, ii raspund la saruturi.
Am simtit durerea intial, dar nicio forma de protest nu mai apucase sa imi paraseasca buzele. Durea ca dracu si, in mod normal, as fi insistat sa foloseasca lubrifiant, altfel ar fi fost destul de inconvenient si tipul asta de durere nu este in niciun fel placuta, dar nu am mai apucat sa protestez. Si, totusi, nu cred ca dezaprobarea mea ar fi facut vreo diferenta. Imi infig degetele in saltea si imi musc buza de jos pentru a nu lasa un geamat de durere sa imi scape.
In curand sunt cuprins de o imensa placere cand acesta ma atinge. Inca puteam simti durerea provocata de intrarea foartata dar imbinata cu placerea devenea ceva sublim. Aveam de gand sa regert asta mai tarziu, dar in momnetul de fata nu ma interesa prea mult. In urmatoarele clipe imi dau drumul la voce, astfel, camera rasuna cu gemete, injuraturi, implorari printre care se mai putea distinge si numele lui. Cred ca adora sa ma aduca in starea asta de incoerenta in care imi intrecea toate limitele si as fi mintit daca as fi spus ca nu imi face placere sa ma aflu aici.
Intotdeauna am fost considerat dejamagirea familiei cum eram atat de diferit de fratii mei, de aceea cu totii ma vedeau slab si nesemnificativ, dar au sa regrete asta, unii deja o fac, insa pentru altii este deja prea tarziu... Nu ar fi trebuit sa faca gresala de a ma subestima.


Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Sam Apr 07, 2018 8:04 pm

𝖄𝖔𝖚 𝖈𝖆𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖝 𝖒𝖊 '𝖈𝖆𝖚𝖘𝖊 𝕴'𝖒 𝖓𝖔𝖙 𝖇𝖗𝖔𝖐𝖊𝖓 ●  𝕭𝖔𝖞, 𝖔𝖍, 𝖇𝖔𝖞, 𝕴 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖉𝖊𝖘𝖙𝖗𝖔𝖞  ●  𝕱𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖓𝖉, 𝖊𝖘𝖕𝖊𝖈𝖎𝖆𝖑𝖑𝖞, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Serial charmer. Cunning manipulator. Pathological liar.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      He's in my veins again
      But he knows that I'll bleed him out before I wake
      Exhale his oxygen
      He burns like heroinDeja simțeam că încep să o iau razna, să nu mai fiu capabil de a gândi logic. Știam că ar fi trebuit să fiu mai atent, dar deja era mult prea târziu pentru asta.
Pentru că nu mă înduram de el și nu voiam să fiu atât de crud, am luat lubrifiantul din noptieră și am avut mai multă grijă. De această dată, voiam să îmi cer scuze cumva, dar eu nu fac porcării de genul. Îi dezlegasem și mâinile între timp, lăsându-l astfel să facă ce dorea din mine.
Nu îmi permiteam să fiu atât de crud și față de el, dacă îl pierdeam, pierdeam cel mai important lucru. Nu am ținut la el niciodată ca la un frate, dar nici nu am fost indiferent față de el. Era clar că îmi era util. Și poate mai mult decât util. Altceva, nu pot scoate la iveală din mine, nu cred în sentimente.
L-am tras mai aproape de mine, sărutându-i buzele în timpul actului. Aș fi mințit dacă aș fi afirmat că nu mă simțeam foarte bine, dar mă simțeam vulnerabil. Poate mult prea vulnerabil în fața lui, iar scepticismul meu îmi spunea că s-ar fi putut întoarce împotriva mea.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Dum Apr 08, 2018 9:45 am𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

Am stat nemiscat in timp ce acesta imi desface mainile. Linii cu nuante de violet imi acopereau incheiurile. Din fericire, nu puteau fi observate cand purtam o camase. Erau mai proeminente decat de obiceiv din cauza faptului ca ma zbatusem. Mi-am frecat  usor vanataiele. Simteam durere provenita de acolo dar nu era nimic grav.
Mi-am infasurat mainile in jurul sau si i-am tranversat spatele infingandu-mi usor degetele in carnea sa.
Inca imi mai putea simti ranile facute anterior pulsand cu durere. In mod normal, nu as fi avut nimic cu durerea, chiar imi face placere, dar de data asta doar m-a lovit fara nicio considerare. Nu am incredere in orice sa fac genul asta de lucruri, dar daca are de gand sa isi piarda calmul atat de usor si sa ma raneasca ar trebui sa imi reconsider alegerile. Voiam sa ii spun "M-ai ranit, Alek." Mai mult decat fizic. Dar am realizat ca as fi sunat prea slab. Poate se vedea in ochii mei ce gandeam pentru cateva secunde. Am terminat prin a murmura un:
-Esti oribil, Alek.
Ii raspund la sarut si imi plimb mainile pe abdomenul sau, punand presiune in unele locuri. Urme rosii incepusera sa ii apare pe piele si as fi mintit daca as fi spun ca nu imi dau o anumita placere din felul cum arata.
Rup sarutul cand simt ca raman fara aer si incep sa ii sarup gatul, aplicandu-mi buzele gentil la inceput, nu voiam sa las semne la vedere, pana la urma. Imediat ce am coborat mai jos mi-am infig dintii in pielea sa. Ii sarut locul muscat pentru a ii alina durerea.


Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Ima la data de Dum Apr 08, 2018 8:44 pm

𝖄𝖔𝖚 𝖈𝖆𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖝 𝖒𝖊 '𝖈𝖆𝖚𝖘𝖊 𝕴'𝖒 𝖓𝖔𝖙 𝖇𝖗𝖔𝖐𝖊𝖓 ●  𝕭𝖔𝖞, 𝖔𝖍, 𝖇𝖔𝖞, 𝕴 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖉𝖊𝖘𝖙𝖗𝖔𝖞  ●  𝕱𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖓𝖉, 𝖊𝖘𝖕𝖊𝖈𝖎𝖆𝖑𝖑𝖞, 𝖋𝖚𝖈𝖐 𝖞𝖔𝖚ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ || Let's grab a gold switch blade | And make us a blood pact, babe  || ᵈᶤᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Serial charmer. Cunning manipulator. Pathological liar.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      He's in my veins again
      But he knows that I'll bleed him out before I wake
      Exhale his oxygen
      He burns like heroinCu cât provocam mai multă durere îmbinată cu plăcere, cu atât mă simțeam pe o altă lume, undeva departe, detașat complet de realitate. De ce eram atât de crud? Nu știam, nu puteam să-mi dau seama. Durerea era un fel de drog, declanșa senzații noi de fiecare dată. Și nu doar durerea mea.
Nu eram oribil. Nici pe departe. Eram grotesc, absurd, straniu, sadic, morbid, pervers, crud, rău, bestial, brutal. Eram un barbar fără cale de scăpare. Nu puteam ieși din lumea mea, din întunericul în care am fost de mic. Singurul lucru de care am fost capabil întotdeauna a fost să făuresc lucruri și apoi să le ucid. Să le ridic mai sus, pe vârf de munte, aproape de nori, și apoi să le las să cadă. Dacă ar cădea unii de la înălțimea la care cred că sunt... S-ar sparge Pământul în bucăți. De aceea, să cadă pionii pe rând.
Îmi las capul mai pe spate, lăsându-l să-mi dezmierde pielea înfierbântată. Eu doar am zâmbit. Îmi aminteam întotdeauna să zâmbesc deoarece așa mi s-a spus de mic, dar... Zâmbetele mele nu sunt simple. Sunt pline de subînțeles și de sadism.
Eu nu obișnuiam să-mi cer scuze pentru propriile acțiuni, nu aveam regrete. Dar trebuia să par cu cât mai multă părere de rău față de el. Nu se va ști niciodată ce gândeam eu.
Mi-am așezat fruntea pe a sa, așteptând câteva secunde bune înainte să-l sărut din nou. Treptat, am început să măresc ritmul, plimbându-mi apoi mâna până la gâtul lui. Îmi plăcea să îi prind maxilarul ca într-o menghină, dar nu într-atât de tare cât să-l doară.
I-am sărutat gâtul, simțind amărăciunea parfumului său tare. Îl puteam recunoaște oricând sau nu se diferenția mult de celelalte. Am lăsat un semn mai jos de claviculă, mărindu-l din ce în ce și, în același timp, alinându-i durerea cu buzele.


avatar
Ima
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 146
Reputație Reputație : 12
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : highway to hell
Status : încă trăiește
Joburi/Distractii : Da. Nu. Nah.

Vezi profilul utilizatorului https://anachronistiquee.tumblr.com/

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Darkling la data de Joi Apr 12, 2018 10:33 pm𝐼’𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝓌𝑜 𝑒𝓋𝒾𝓁𝓈   𝘮𝘢𝘴𝘰𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵  𝙳𝙴𝚅𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙴 , 𝙸𝙵 𝚈𝙾𝚄 𝚁𝙴𝙰𝙻𝙻𝚈 𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝙲𝙰𝙽 𝚂𝚃𝙾𝙼𝙰𝙲𝙷 𝙼𝙴
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝘒𝘢𝘪𝘭𝘰̶𝘷̶𝘪̶𝘤̶𝘩 𝘒𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘳𝘢𝘥𝘢-𝘛𝘳𝘰𝘷𝘰𝘴𝘬𝘺

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
● 𝑅𝒪𝒯𝒯𝐸𝒩 ● 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆  𝕴'𝖒 𝖌𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖆𝖉𝖑𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉. ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ

──────────────────────────────────────
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝑴𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓
𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘰𝘸 ●  𝘚𝘰 𝘐 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘵
𝘎𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 ● 𝘖𝘳 𝘴𝘰 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘥
𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘥, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒍 𝒆 𝒔 𝒔
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
──────────────────────────────────────

𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘣𝘢𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥. 𝘐'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘏𝘰𝘸 𝘤𝘢𝘯 𝘐 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘧 𝘐 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘵𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘴?

Felul in care Alek zambeste... imi aminteste de un pradator. Desigur, nu ma simt amenintat. Pana la urma, nu imi este frica de niciun om, mort sau in viata. Nu i-am returnat zambetul. Mi-am inchis ochii in timp ce acesta ne impreuna fruntiile.
Raspund la sarutul initiat de acesta. Imi inclestez degetele in parul sau, dar nu strang cu putere.
Imi las capul pe spate pentru a ii permite mai multa acces la gatul meu. Imi amintisem distant ca folosisem parfum in dimineata asta. Aveam impresia ca nu avea un gust prea placut. Alesesem la intamplare unul dintre parfumurile pe care le aveam. Imi pasa mult prea putin despre lucruri de genul asta, dar preferam sa imi cumpar obiecte de lux, cu cat mai scumpe cu atat de bine. Alek ar putea spune ca doar imi place sa irosesc banii pe nimicuri. Avea dreptate. Parea greu de crezut, dar nu imi pasa prea mult de banii.
Imi asez mainile pe umerii sai si imi infig unghile in carnea sa.
-Ce spui de un blowjob?
Imi las privirea in jos spre membrul sau complet erect. Da, voiam sa il am in gura, mainile sale inclestate in parul meu, vreau sa il vad pierzand controlul din cauza senzatie...


Wᴇ’ʀᴇ ʙᴜɪʟᴛ ᴏғ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴs, ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs. Iᴛ’s ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴘᴘᴏsɪɴɢ ғᴏʀᴄᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜs sᴛʀᴇɴɢᴛʜ…..avatar
Darkling
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 52
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : the Ninth Circle of Hell
Status : prettiest girl in the morgue

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: [𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂 + 𝑰𝒎𝒂] 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum